Đấu thầu qua mạng, nhà thầu có phải nộp hàng mẫu?

10/12/2020

 

Bà Lương Kim Huệ (Hà Nội) có câu hỏi gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề hướng dẫn vấn đề đấu thầu qua mạng, nhà thầu có phải nộp hàng mẫu hay không?

 

Nội dung câu hỏi như sau: Gói thầu mua sắm hàng hóa được tổ chức đấu thầu qua mạng, trong E-HSMT được đăng tải, chủ đầu tư có yêu cầu nhà thầu tham gia cần nộp hàng mẫu tại địa chỉ cơ quan của chủ đầu tư trước thời điểm đóng thầu để làm tiêu chí đánh giá về kỹ thuật. Nếu nhà thầu không nộp hàng mẫu hoặc hàng mẫu có nộp nhưng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa được nêu trong E-HSMT thì không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

 

Chủ đầu tư có giải thích việc đưa tiêu chí hàng mẫu vào đánh giá kỹ thuật của hàng hóa nhằm lựa chọn được nhà thầu có hàng hóa chất lượng, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Bà Huệ hỏi, việc chủ đầu tư tổ chức đấu thầu mua sắm hàng hóa qua mạng và yêu cầu nhà thầu tham gia nộp hàng mẫu để làm tiêu chí đánh giá kỹ thuật như trên có phù hợp không?

 

Đấu thầu qua mạng, nhà thầu có phải nộp hàng mẫu?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 2, Điều 12, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

 

Theo đó, việc lập E-HSMT phải tuân thủ theo quy định nêu trên. Chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị tư vấn lập E-HSMT (nếu có) căn cứ vào loại hàng hóa để đưa ra yêu cầu cho phù hợp, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các nội dung quy định trong E-HSMT.

 

Việc yêu cầu nhà thầu phải cung cấp hàng mẫu đối với hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường khi áp dụng đấu thầu qua mạng có thể làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

 

Chia sẻ