Quảng Nam: 100% gói thầu phải đấu qua mạng, trừ gói thầu đặc biệt

29/1/2021  10:52

 

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo phải đấu thầu qua mạng toàn bộ gói thầu không quá 10 tỷ đồng và gói thầu không quá 20 tỷ đồng thuộc lĩnh vực xây lắp.

 

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đã ban hành Công văn chỉ đạo triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh năm 2021. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, trong năm 2021 (áp dụng từ tháng 1/2021), 100% các gói thầu của các dự ánđầu tư xây dựng, mua sắm hàng hóa sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng.

 

Tuy nhiên, trường hợp gói thầu đặc biệt chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc gói thầu có tính đặc thù không thể tổ chức đấu thầu qua mạng, chủ đầu tư dự án báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu, việc thực hiện đấu thầu qua mạng được thể hiện rõ trong quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với hình thức: Chào hàng cạnh tranh qua mạng, đấu thầu rộng rãi qua mạng để các chủ đầu tư căn cứ thực hiện.

 

Quảng Nam: 100% gói thầu phải đấu qua mạng, trừ gói thầu đặc biệt

Các đơn vị chủ đầu tư, bên mời thầu các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm hàng hóa sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định tại Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trà và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các hành vi vi phạm, tiêu cực trong hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

 

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các Sở, ngành và địa phương chỉ đạo chủ đầu tư, bên mời thầu các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm hàng hóa sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc tổ chức lựa cho nhà thầu qua mạng theo quy định; bảo đảm các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh tổ chức đấu thầu qua mạng đạt tối thiểu 70% về tổng số lượng và đạt tối thiểu 35% về tổng giá trị. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, giám sát, tổ chức kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác đấu thầu và tổ chức đấu thầu qua mạng.

Trong năm 2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các hành vi vi phạm, tiêu cực trong hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Khi hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng đưa các tiêu chí không phù hợp vào hồ sơ mời thầu; cản trở việc mua hồ sơ mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu của nhà thầu.

 

Chia sẻ